Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị trấn Quỳnh Côi

Quỳnh Phụ - Thái Bình
tbh-quynhphu-thcsthitran@edu.viettel.vn